Vande Mataram


सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्

शस्य श्यामलां मातरं .

शुभ्र ज्योत्स्न पुलकित यािमनीम

फुल्ल कुसुिमत द्रुमदलशोिभनीम्,

सुहािसनीं सुमधुर भािषणीम् .

सुखदां वरदां मातरम् .. वन्दे मातरम्

सप्त कोिट कन्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *