ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ (Mitti Di Khushboo)

This one is turning out to be one of my favourite songs of this year, thanks to its music, singer, beautiful lyrics and the relatedness.

ਜਦੋਂ ਅਮ੍ਬਰਾਂ ਬਰ੍ਸੇਆ ਪਾਣੀ

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ

ਛੱਡ ਆਏ ਅਪਣੇ ਹੀ ਵੇਹੜੇ

ਮੁਲਕ ਪਰਾਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਨੇ

ਹੋ ਲਏ ਅਪਣੇ ਸੀ ਜੇਹੜੇ

ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਹਰ ਨੂੰ

ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗੈਰ ਨੂੰ

ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਦਾਵਾਂ

ਜਦੋਂ ਅਮ੍ਬਰਾਂ ਬਰ੍ਸੇਆ ਪਾਣੀ

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ

 

Jadon ambaraan barasya paani

Mitti di khushboo aayi

Chhad aaye apne hi vehde

Mulk paraaye ne, gharaan de kiraye ne

Ho lay apne si jede

Jadon mere sheher nu

Jaande dekhe ghair nu

Jaandiyaan si meri vi sadaavan

Jadon ambaraan barasya paani

Mitti di khushboo aayi